Plan gospodarki niskoemisyjnej ma zasadniczo na celu wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz oddziaływania na poprawę jakości powietrza w naszym kraju. Dodatkowo, plany gospodarki niskoemisyjnej mają także przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, a w szczególności przyczynić się do:

 • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  Plan gospodarki niskoemisyjnej ma zasadniczo na celu wspieranie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz oddziaływania na poprawę jakości powietrza w naszym kraju
  Autor zdjęcia: sherrivokey
 • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
 • oraz do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i na terenie których realizowane są programy naprawcze związane z ochroną powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Założenia planu gospodarki niskoemisyjnej

Plany gospodarki niskoemisyjnej są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Spójności w 85%. Ich beneficjentami są jednostki samorządu terytorialnego, bądź też związki gmin.

Zakres działań, które obejmuje plan gospodarki niskoemisyjnej dotyczy szczebla gminy (lub też zrzeszonych ze sobą gmin) i całość obszaru geograficznego gminy (lub też zrzeszonych ze sobą gmin).

Plan gospodarki niskoemisyjnej koncentruje się przede wszystkim na działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym zwłaszcza działaniach służących poprawie efektywności energetycznej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, w skrócie OZE. Czyli, w pewnym uproszczeniu można ująć, że plan gospodarki niskoemisyjnej koncentruje się na wszystkich działaniach, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, w tym również:

 • dwutlenku siarki,
 • pyłów,
 • tlenków azotu,
 • i emisji dwutlenku węgla.

W szczególności dotyczy to obszarów, na których odnotowane zostały przekroczenia dotyczące jakości poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Kto jest zaangażowany w realizację planu gospodarki niskoemisyjnej?

W realizację planu gospodarki niskoemisyjnej są zaangażowane przede wszystkim podmioty, które są producentami i / lub też odbiorcami energii, ze szczególnym naciskiem na działania w sektorze publicznym. Poza tym, plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje obszary, w których władze lokalne posiadają istotny wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej, w tym również na działania związane z planowaniem przestrzennym.

Dodatkowo, plan gospodarki niskoemisyjnej zakłada również podjęcie działań, których celem ma być wspieranie produktów i usług cechujących się efektywnością energetyczną (na przykład zamówienia publiczne), a także podjęciem działań, które mają wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych obserwowanych u użytkowników energii. Dlatego też tak istotna jest tu współpraca z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi stronami, a także podejmowanie działań edukacyjnych.

Należy mieć również świadomość tego, że każdy plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wykazywać spójność z nowotworzonymi, czy też aktualizowanymi założeniami do:

 • planów zaopatrzenia w ciepło,
 • planów zaopatrzenia w chłód
 • planów zaopatrzenia w energię elektryczną,
 • planów zaopatrzenia w paliwa gazowe
 • i programami ochrony powietrza.