Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem nadrzędnym jest wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz wytycznych unijnych dotyczących jakości powietrza i jego ochrony (więcej pod linkiem).

Wsparcie celów pakietu klimatyczno-energetycznego

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, którego celem nadrzędnym jest wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz wytycznych unijnych dotyczących jakości powietrza i jego ochrony
Autor zdjęcia: stimpsonjake

Plany gospodarki niskoemisyjnej opracowywane przez gminy mają wiec z założenia przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, w zakresie:

  •          redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  •          zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  •          redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
  •          jak również do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowane zostało przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i w związku z tym realizowane są programy naprawcze ochrony powietrza (POP), a także plany działań krótkoterminowych (PDK).