Co zrobić, by nasz kraj przeszedł z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę niskoemisyjną? Odpowiedź jest oczywista – wprowadzać ją na szczeblu lokalnym, gminnym. Nic, więc dziwnego, że aby móc założenia takie wprowadzić, trzeba było znaleźć sposób, dzięki któremu gminy podejmą takie działania. Tak oto powstał wymóg opracowywania planów gospodarki niskoemisyjnej.

Co zrobić, by nasz kraj przeszedł z gospodarki wysokoemisyjnej na gospodarkę niskoemisyjną?
Autor zdjęcia: overgraeme

Plan gospodarki niskoemisyjnej w praktyce jest również konieczny, by móc pozyskać jakiekolwiek fundusze. Wiadomo przecież, że nic nie działa równie skutecznie, jak kwestie finansowe i pieniądze do zgarnięcia. Zaznaczyć należy przy tym również fakt, że przejście gminy na gospodarkę niskoemisyjną jest korzystne nie tylko ze względów finansowych – podnosi, bowiem komfort życia mieszkańców gminy. Gospodarka niskoemisyjna to, bowiem mniejsza ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery i długodystansowe planowanie i kontrolowanie emisji.

Korzyści dla gminy

Plan gospodarki niskoemisyjnej to dla gminy szereg wymiernych korzyści. Najważniejsze z nich dotyczą kwestii:

 • wizerunkowych,
 • finansowych,
 • organizacyjnych,
 • społecznych,
 • środowiskowych
 • i ekologicznych.

Lepsze zarządzanie zasobami

Plan gospodarki niskoemisyjnej przyczynia się również znacząco do poprawy zarządzania zasobami, które ma do dyspozycji dana gmina. Przekłada się to również na właściwe i świadome przygotowywanie przyszłych planów inwestycyjnych, powiązanych z zaopatrzeniem gminy w energię. To także realne działania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej umożliwia również określenie struktury organizacyjnej, która potrzebna jest do realizacji celów związanych z wdrażaniem gminnego planu gospodarki niskoemisyjnej. Ma również znaczenie w kwestii organizacji wykonywanych na terenie gminy zakupów grupowych.

Pieniądze na inwestycje

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej stwarza gminom możliwość ubiegania się o pieniądze, które są niezbędne na przeprowadzenie inwestycji powiązanych:

 • z modernizacją budynków,
 • z produkcją i zużyciem energii,
 • z organizacją transportu,
 • z oświetleniem,
 • z produkcją energii pochodzącej z lokalnych źródeł w tym z odnawialnych źródeł energii.

Warto tu również zaznaczyć, że plan gospodarki niskoemisyjnej to również realne zmniejszenie kosztów wiążących się z:

 • utrzymaniem budynków,
 • oświetleniem ulic,
 • transportem itd.

Przyczynia się, więc do bardziej świadomego i racjonalnego zarządzania na terenie gminy.

Gmina zyskuje wizerunkowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej to także wymierne dla gminy, która ma opracowany ten dokument korzyści o charakterze czysto wizerunkowym. Wynika to przede wszystkim z tego, że realizacja zadań, które są związane z naszą krajową polityką klimatyczną, a także międzynarodowych celów klimatycznych i wypełnieniem obowiązku związanego z przygotowaniem Założeń do gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, bardzo korzystnie wpływaj na postrzeganie gminy i jej decydentów w skali całego kraju.

Świadomi mieszkańcy

Podjęcie działań związanych z wdrażaniem gospodarki niskoemisyjnej to również edukowanie i uświadamianie mieszkańców. Przekłada się to wprost na kształtowanie ich nawyków i światopoglądu, zwłaszcza u ludzi młodych i dzieci.