Każde miasto i gmina, chcąc ubiegać się o przyznanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, musi mieć sporządzony dokument strategiczny jakim jest plan gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN).

Czym jest plan gospodarki niskoemisyjnej?

Każde miasto i gmina, chcąc ubiegać się o przyznanie środków unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, musi mieć sporządzony dokument strategiczny jakim jest plan gospodarki niskoemisyjnej
Autor zdjęcia: Ben Ashmole

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który obejmuje cały obszar geograficzny miasta, bądź też gminy. Uwzględnia on działania zarówno w charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym na szczeblu lokalnym, wraz z analizą źródeł ich finansowania i wyszczególnieniem podziału obowiązków wraz ze sposobem monitorowania i ewaluacji przyjętego planu.

W chwili obecnej posiadanie takiego planu jest kluczowe w kontekście wykorzystania potencjału rozwojowego w oparciu o różne, dostępne do pozyskania źródła finansowania.

PGN ? dokument niezbędny do pozyskania środków

Warto tu wspomnieć, że w Regionalnych Programach Operacyjnych dla poszczególnych województw w przybliżeniu około trzydziestu procent środków zostało przeznaczone właśnie na zadania związane z gospodarką niskoemisyjną, gdzie jednym z podstawowych warunków jest właśnie posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Również w momencie starania się o środki unijne z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz o finansowanie działań zawartych w Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dodatkowo nałożono na gminy obowiązek posiadania planów gospodarek niskoemisyjnych.