Każda gmina i miasto na terenie naszego kraju, chcąc ubiegać się o przyznanie środków unijnych w obowiązującej aktualnie perspektywie finansowej na lata 2014-2020, musi mieć sporządzony plan gospodarki niskoemisyjnej (w skrócie PGN).

Co to takiego?

Każda gmina i miasto na terenie naszego kraju, chcąc ubiegać się o przyznanie środków unijnych w obowiązującej aktualnie perspektywie finansowej na lata 2014-2020, musi mieć sporządzony plan gospodarki niskoemisyjnej
Autor zdjęcia: Zyllan Fotografía

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który dotyczy danego obszaru. Może być to obszar geograficzny miasta, czy też gminy. W dokumencie tym uwzględnione powinny być zarówno działania o charakterze:

  • inwestycyjnym
  • i nie inwestycyjnym.

Konieczne jest przeanalizowanie tych działań na szczeblu lokalnym, skupiając się na:

  • źródłach ich finansowania,
  • wyszczególnieniem podziału obowiązków,
  • określeniem sposobu monitorowania i nadzorowania przyjętego planu.

W związku z obecnie obowiązującymi przepisami, posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowe w kontekście możliwości wykorzystania potencjału rozwojowego w oparciu o różne, dostępne dla miast i gmin źródła finansowania do pozyskania.

Niezbędny dokument do przyznania środków

Wprowadzenie w Polsce gospodarki niskoemisyjnej jest celem naszego rządu, do czego zobowiązani jesteśmy także przepisami ustanowionymi przez Komisję Europejską. W Regionalnych Programach Operacyjnych opracowywanych dla poszczególnych województw, niemalże trzydzieści procent środków zostało przeznaczone właśnie na zadania powiązane z gospodarką niskoemisyjną. Jednym z podstawowych warunków w tym zakresie jest właśnie posiadanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest on niezbędny również w chwili starania się o przyznanie środków pochodzących z budżetu unijnego z:

  • Programu Infrastruktura i Środowisko,
  • I finansowania działań zawartych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych.