Plan gospodarki niskoemisyjnej jest w chwili obecnej dokumentem strategicznym dla gminy, którego opracowanie pozwala pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020 (więcej pod linkiem).

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest w chwili obecnej dokumentem strategicznym dla gminy, którego opracowanie pozwala pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020
Autor zdjęcia: Duda Arraes

Zapisy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mówią, że gminy które opracowały swoje plany gospodarki niskoemisyjnej (czyli gminy, które posiadają dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji) mogą ubiegać się o udział w programach z których możliwe jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

 •          termomodernizacja budynków,
 •          wdrażanie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii,,
 •          działania z zakresu modernizacji transportu publicznego, których celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Działania proponowane w PGN

Na potrzeby planu gospodarki niskoemisyjnej, tworzona jest baza inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, gazów i pyłów na obszarze gminy. Inwentaryzacja ta obejmuje emisję pochodzącą z:

 •          budynków użyteczności publicznej,
 •          budynków mieszkalnych,
 •          z transportu,
 •          przemysł i usług realizowanych na terenie gminy.

Na podstawie analizy zebranych na terenie gminy danych zidentyfikowane zostają obszary problemowe, dzięki czemu możliwe jest zaproponowanie działań krótko, średnio i długookresowe, które mają bezpośrednio przyczynić się do poprawy jakości powietrza.

Działania te muszą być jednak spójne z innymi strategicznymi dokumentami opracowywanymi na terenie gminy, do których zaliczyć możemy:

 •          Strategie Rozwoju Gminy,
 •          Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
 •          Wieloletni Plan Inwestycyjny,
 •          Programy Ochrony Powietrza.

Monitorowanie zaplanowanych działań

Monitorowanie zaplanowanych działań obejmuje:

 •          poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego,
 •          poziom redukcji emisji dwutlenku węgla w stosunku do wcześniejszych lat,
 •          udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.