Faktem jest, że w ostatnich latach obserwuje się progresję poziomu innowacji w naszej, polskiej gospodarce. Jednak zauważyć trzeba, że dynamika tego wzrostu, na tle innych krajów członkowskich zrzeszonych w ramach Unii Europejskiej nadal jest niezadowalająca. Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele.

W dużej mierze, od wielkości przedsiębiorstwa, a także od rodzaju i zakresu prowadzonych przez nie badań uzależniony jest poziom możliwego do uzyskania dofinansowania, o który to przedsiębiorcy mogą wnioskować już na etapie składania swoich aplikacji
Autor zdjęcia: dvanzuijlekom

Specjaliści podkreślają jednak, że jednym z głównych powodów może być fakt, że przedsiębiorcom działającym w Polsce wciąż brakuje odpowiedniego zaplecza do tego, by móc realizować działania dzięki którym możliwe staje się wdrożenie nowatorskich rozwiązań w prowadzonej działalności gospodarczej. Chodzi tu przede wszystkim o prowadzenie zaawansowanych prac badawczych, których celem byłoby opracowanie koncepcji innowacyjnych technologii, bądź też produktów, a także utworzenie prototypu takiego produktu i jego przetestowanie, co stanowiło by potwierdzenie zasadności jego wdrożenia do produkcji rynkowej.

Cel – silna, innowacyjna gospodarka

Aby nasza gospodarka stała się silna i by umacniała swoją pozycję na arenie międzynarodowej, konieczne jest zapewnienie mechanizmów wsparcia polskim, innowacyjnym przedsiębiorcom. Dlatego też, w ramach nowej perspektywy finansowej, przewidzianej na lata 2014-2020, znaleźć można szereg programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, których zasadniczym celem jest wspieranie projektów badawczych.

O dofinansowanie prac badawczo – rozwojowych występować mogą zarówno przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także duże podmioty. Przykładowo, Szybka Ścieżka umożliwia sfinansowanie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które składają się z badań przemysłowych i prac rozwojowych.

W dużej mierze, od wielkości przedsiębiorstwa, a także od rodzaju i zakresu prowadzonych przez nie badań uzależniony jest poziom możliwego do uzyskania dofinansowania, o który to przedsiębiorcy mogą wnioskować już na etapie składania swoich aplikacji. Warto tu wspomnieć o tym, że nowością w perspektywie budżetowej na lata 2014-2020 jest fakt, iż duża ilość dostępnych środków ulokowana została w różnych regionach naszego kraju. Niemalże każde województwo przewiduje więc organizację konkursów na najciekawsze projekty badawcze, tak więc każdy przedsiębiorca ma realne szanse stania się beneficjentem tychże programów.