Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem o znaczeniu strategicznym, który koncentruje się na  działaniach niskoemisyjnych i tych, które efektywnie wykorzystują dostępne zasoby, w tym na:

 •          poprawie efektywności energetycznej,

  Plany PGN finansowane są z Funduszu Spójności w wysokości 85 procent, a beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego lub też Związki Gmin
  Autor zdjęcia: sightmybyblinded
 •          zwiększeniu wykorzystania  odnawialnych źródeł energii (OZE).

Czyli w dużym uproszczeniu stwierdzić można, że plan gospodarki niskoemisyjnej (o którym więcej także tutaj: http://www.strategor.pl/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-pgn-/) koncentruje się na wszystkich działaniach, które mają na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym pyłów, tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz emisji dwutlenku węgla (ze szczególnym uwzględnieniem terenów, na których odnotowano przekroczenie jakości poziomów dopuszczalnych stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu).

Kwestie formalne

Plany PGN  finansowane są z Funduszu Spójności w wysokości 85 procent, a beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego lub też Związki Gmin.

W realizację planu gospodarki niskoemisyjnej zaangażowane są podmioty, które są producentami i, lub też odbiorcami energii, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w sektorze publicznym. Dodatkowo, plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje w swym zakresie obszary, w których władze lokalne posiadają istotny wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej, także w kontekście planowania przestrzennego.

Każdy plan gospodarki niskoemisyjnej powinien wykazywać ponadto spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do programów ochrony powietrza i planów zaopatrzenia w:

 •          energię elektryczną,
 •          ciepło,
 •          chłód,
 •          paliwa gazowe.